Computeralgebra Dienstverlening

  1. Computeralgebra Dienstverlening
  2. Overeenkomst
  3. Bijlage A
  4. Bijlage B
  5. DVI bestand van Overeenkomst

Het verspreiden van kennis over computeralgebra heeft het Expertisecentrum Computer Algebra Nederland hoog in zijn vaandel staan. De wereld van de universiteiten en de research-instituten uit bedrijfsleven en overheid is de gemeenschap waar CAN zich tot richt. Een voor de hand liggend communicatiemiddel voor de overdracht van computeralgebra is het SURFnet waarop de computers van het Expertisecentrum zijn aangesloten. Maar er zijn andere mogelijkheden: een helpdesk, consultancy, een nieuwsbrief en cursussen of congressen. Een op maat gesneden pakket van deze diensten, wil CAN graag aan onderzoeksinstituten aanbieden. Zulke overeenkomsten bieden voor een instituut de mogelijkheid een pakket van diensten tegen aanzienlijke reductie te verkrijgen, en biedt CAN anderzijds de mogelijkheid een hoge mate van continuteit te waarborgen. De nadere invulling van de diensten zoals die in de overeenkomst opgesomd worden, zullen we hieronder schetsen.

* Een login-faciliteit geeft toegang tot de centrale CAN-apparatuur. Op dit moment heeft CAN de beschikking over twee grote Sun 4 computers, die speciaal zijn ingericht om computeralgebra mee te bedrijven. Genstalleerd zijn general-purpose pakketten, o.a. verschillende versies van Maple, Mathematica, Reduce en FORM, en special-purpose systemen, zoals Cayley en GAP (voor groepentheorie), LiE (voor Lietheorie), Pari (getaltheorie) en Macaulay (voor algebrasche meetkunde en commutatieve algebra). Verder heeft CAN tal van packages bij verschillende systemen beschikbaar. De door CAN onderhouden electronische informatiebalie geeft de benodigde details over het gebruik van de aanwezige computeralgebra-pakketten. CAN stelt zich op het standpunt dat rekentijd gratis is: u betaalt alleen voor de toegang tot de computers. Op CAN computers kunt u o.a. terecht voor zelf experimenteren met diverse computeralgebrasystemen en groot computeralgebra-rekenwerk waarvoor lokale computers ontoereikend zijn of gebruik gelimiteerd is. De schijfruimte per gebruikersnaam is wel aan een maximum gebonden.

Het aantal gebruikersnamen is gerelateerd aan de grootte van een instelling en hangt natuurlijk af van de behoeften aan computeralgebra-faciliteiten. Dit aantal wordt in onderling overleg tussen een cliënt en CAN bepaald.

* CAN streeft ernaar om alle relevante public-domain software op het gebied van computeralgebra te verzamelen en stelt zich op als een platform voor verdere verspreiding ervan. Verkrijgbaar zijn op dit moment o.a. Kaos (dynamische systemen), Arith (C-routines voor veeltermrekening) en CoCoA (commutatieve algebra).

* Een belangrijke taak van de CAN-staf is het beantwoorden van vragen over computeralgebra. Veelal kunnen zulke vragen direct telefonisch of per e-mail beantwoord worden. Soms zal zo'n vraag doorgesluisd worden naar de ontwikkelaars van de pakketten of naar een specialist. Het WEB-gebaseerde informatie systeem CAIN (Computer Algebra Information Network) wordt mede door CAN bijgehouden met recente informatie over computeralgebra.

* Complexere problemen vallen in het kader van consultancy. Soms is een berekening te groot voor een general-purpose pakket ten gevolge van ``intermediate expression swell''. Er zijn dan speciale technieken en programma's, zoals FORM, die door CAN ingezet kunnen worden. Soms zijn functies of routines, die men zou willen gebruiken, niet standaard in een pakket opgenomen. CAN adviseert bij het schrijven van software, assisteert of schrijft deze programmatuur zelf. Bij lang niet elk probleem is het duidelijk of computeralgebra toepasbaar is. In zo'n geval kan er een ``pilot study'' uitgevoerd worden. De consultancy kan eventueel in het instituut zelf plaatsvinden.

* De CAN-nieuwsbrief komt meestal tweemaal per jaar uit. Daarin staan behalve informatie over de centrale rekenfaciliteiten en nieuw beschikbare software, ook besprekingen van boeken op computeralgebra-gebied, aankondigingen van publikaties, voordrachten, congressen en andere activiteiten, en artikelen over computeralgebra in onderzoek en onderwijs.

Natuurlijk zijn er meer mogelijkheden voor samenwerking dan die hierboven genoemd worden. Behalve de cursussen en congressen voor een algemeen publiek die CAN organiseert, is er de mogelijkheid dat CAN bij een instituut een inleidende cursus geeft. Zo'n cursus kan de invoering van een pakket als Maple of Mathematica aanzienlijk versnellen. Bovendien willen we wijzen op ``in-house training'': stageplaatsen voor training of onderzoek bij CAN zijn in onderling overleg te creëren.


OVEREENKOMST tot levering van diensten op het gebied van computeralgebra

1.1 Partijen:

De Stichting Computer Algebra Nederland, gevestigd op het adres Kruislaan 419, 1098 VA Amsterdam, hierna te noemen CAN

en

Vakgroep/laboratorium:

Faculteit/instelling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Contactpersoon:

hierna te noemen cliënt,

komen als volgt overeen:

CAN stelt aan cliënt de diensten zoals genoemd in bijlage A ter beschikking onder de voorwaarden genoemd in deze overeenkomst en in bijlage B.

2.1 Rechten en verplichtingen van CAN:

2.1 CAN verplicht zich naar vermogen aan cliënt beschikbaar te stellen de in bijlage A aangegeven diensten onder de voorwaarden welke in bijlage A en bijlage B omschreven zijn. 2.2 Voor het totaal aan diensten die CAN volgens artikel 2.1 aan cliënt beschikbaar stelt ontvangt CAN de in bijlage A vermelde vergoeding.

3.1Rechten en verplichtingen van cliënt:

3.1 cliënt heeft recht op de in bijlage A vastgelegde diensten.

3.2 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart cliënt de inhoud van de voorwaarden welke in bijlage A en bijlage B omschreven zijn te kennen en de inhoud daarvan te aanvaarden.

3.3 cliënt betaalt aan CAN binnen dertig (30) dagen na tekening van deze overeenkomst voor de in bijlage A vastgelegde diensten, ongeacht of cliënt daadwerkelijk van deze diensten gebruik maakt gedurende de periode van deze overeenkomst. Bij niet tijdige betaling door cliënt aan CAN wordt de wettelijke rente geheven over het verschuldigde bedrag.

4.1 Begin en einde van de overeenkomst:

4.1 Deze overeenkomst is van kracht wanneer hij door beide partijen getekend is.

4.2 Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande tussen partijen gemaakte mondelinge en/of schriftelijke afspraken aangaande diensten inzake computeralgebra.

4.3 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar. Als één van beide partijen uiterlijk drie (3) maanden voor de afloop van enige periode van één (1) jaar bij aangetekend schrijven te kennen geeft geen prijs te stellen op verlenging, eindigt de overeenkomst van rechtswege na verloop van de periode. Anders wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens voor eenzelfde periode.

4.4 Indien één der partijen contractbreuk pleegt met betrekking tot één van de bepalingen in deze overeenkomst, en na ontvangst van aangetekend schrijven, waarin de andere partij reclameert, een dergelijke breuk niet ongedaan maakt, wordt de overeenkomst ontbonden dertig (30) dagen na reclamering. Indien CAN niet de contractbreuk plegende partij is kan cliënt niets van de reeds betaalde vergoeding terugvorderen.

4.5 Beide partijen zullen te allen tijde bevoegd zijn deze overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. CAN behoudt dan het deel van de in artikel 2.2 bedoelde vergoeding, dat evenredig is met de tijdsduur waarvoor het contract gegolden heeft. Het overige deel wordt terugbetaald.

5.1 Overige bepalingen:

5.1 CAN is, behoudens opzet of grote schuld, niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de toepassing van door haar geleverde faciliteiten en service. Cliënt vrijwaart CAN voor aanspraken met betrekking tot schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik of de toepassing van door haar geleverde faciliteiten en service.

5.2 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

5.3 Ingeval van rechterlijke tussenkomst wordt voor alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, door partijen domicilie gekozen te Amsterdam.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend

op datum ___________ te ___________,

namens de cliënt,

namens CAN,


Bijlage A

Lijst van door CAN aan cliënt te leveren diensten zoals genoemd in de overeenkomst

1.1.1 Basisvoorzieningen: rekenfaciliteiten en informatie

1.1.1 Toegang tot rekenapparatuur

1.1.1 CAN verleent cliënt toegang tot centrale rekenfaciliteiten door overhandiging van ______ gebruikersnamen.

1.2.1 Public Domain Pakketten

1.2.1 CAN staat cliënt toe om computerprogramma's welke tot het zogenaamde ``public-domain'' behoren en welke op centrale rekenfaciliteiten aanwezig zijn te kopiëren naar apparatuur welke eigendom van cliënt is of waarover cliënt gebruiksrecht heeft.

1.3.1 Helpdesk

1.3.1 cliënt heeft het recht om CAN tijdens kantoortijden te raadplegen inzake problemen bij het gebruik van computeralgebra(-systemen) en centrale rekenfaciliteiten.

1.3.2 CAN onderhoudt een electronische informatiebalie die toegankelijk is voor cliënt.

1.4.1 Informatie en voorlichting

1.4.1 Per gebruikersnaam ontvangt cliënt één (1) exemplaar van de computeralgebra-nieuwsbrief welke CAN uitgeeft.

1.4.2 cliënt kan een beroep op CAN doen om algemene voorlichting te geven over het gebruik van computeralgebra, dan wel om een bijdrage te leveren aan de introductie van computeralgebra op de betreffende instelling.

Prijs voor basisvoorzieningen: f 750 per gebruikersnaam.

2.1.1 Uitbreiding faciliteiten

2.1.1 Consultatierecht

2.1.1 CAN verplicht zich om gedurende ten hoogste ______ uur tijd en aandacht te besteden aan het beantwoorden van vragen en aan het geven van advies inzake computeralgebra en inzake het gebruik van computeralgebrasystemen ten behoeve van cliënt of het ontwikkelen van computeralgebra-software.

Prijs: f 120 per uur consultancy.

3.1 Totale prijs

3.1 De totale prijs voor bovengenoemde diensten bedraagt: f _______.

Alle genoemde prijzen in deze overeenkomst zijn exclusief BTW.


Bijlage B

Bepalingen met betrekking tot de door CAN aan cliënt te leveren diensten zoals genoemd in de overeenkomst

1.1.1 Levering van rekenfaciliteiten en basis-ondersteuning

1.1.1 Toegang tot rekenapparatuur

1.1.1 CAN verleent voor zover redelijkerwijs in haar vermogen ligt cliënt toegang tot en medegebruik van haar centrale rekenapparatuur, hierna te noemen centrale rekenfaciliteiten.

1.1.2 cliënt verklaart dat centrale rekenfaciliteiten uitsluitend gebruikt zullen worden voor onderwijs en/of onderzoek m.b.v. computeralgebra en dat dit zonder winstoogmerk geschiedt.

1.1.3 Het is cliënt uitsluitend toegestaan personen die werkzaam zijn en/of als student zijn ingeschreven bij de instelling gebruik te laten maken van centrale rekenfaciliteiten. Dit gebruik valt onder het toezicht en verantwoordelijkheid van cliënt. cliënt dient onbevoegd gebruik van centrale rekenfaciliteiten tegen te gaan en door CAN beschikbaar gestelde beveiligingsinstrumenten tegen onbevoegd gebruik van centrale rekenfaciliteiten te hanteren.

1.1.4 Voor elke gebruikersnaam heeft cliënt recht op totaal vijf (5) MByte schijfruimte op centrale rekenfaciliteiten.

1.1.5 De centrale rekenfaciliteiten zijn in beginsel vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week toegankelijk voor gebruik door cliënt.

1.1.6 cliënt dient zich te houden aan voorschriften en procedures van CAN.

1.1.7 CAN reguleert het gebruik van centrale rekenfaciliteiten. centrale rekenfaciliteiten kunnen in onderhoud zijn en daardoor niet beschikbaar zijn voor cliënt. CAN behoudt zich het recht voor het gebruik van centrale rekenfaciliteiten te limiteren ten einde een optimaal gebruik van centrale rekenfaciliteiten te bereiken.

1.2.1 Public Domain Pakketten

1.2.1 CAN staat cliënt toe om computerprogramma's welke tot het zogenaamde ``public domain'' behoren en welke op centrale rekenfaciliteiten aanwezig zijn te kopiëren naar apparatuur welke eigendom van cliënt is of waarover cliënt gebruiksrecht heeft. Dit kopiëren van ``public domain'' software mag uitsluitend geschieden onder de voorwaarden welke de auteurs van de betreffende computerprogramma's opleggen en uitsluitend vanuit de plaatsen op centrale rekenfaciliteiten welke CAN speciaal heeft ingericht voor deze kopiëer-activiteiten.

1.3.1 Helpdesk

1.3.1 cliënt heeft het recht om CAN tijdens kantoortijden te raadplegen inzake problemen bij het gebruik van computeralgebra(-systemen) en centrale rekenfaciliteiten. Deze raadpleging van CAN en de beantwoording hiervan door CAN geschiedt bij voorkeur per e-mail, maar kan ook schriftelijk, per fax of telefonisch. CAN zal naar vermogen vragen van cliënt beantwoorden of cliënt adviseren, maar is niet verplicht om meer dan vijf (5) uur per gebruikersnaam per maand tijd en aandacht te besteden. Tegen betaling kan cliënt uitgebreider consultatierecht verkrijgen. Volledige behandeling van complexe problemen wordt niet gerekend tot de helpdesk-werkzaamheden, maar valt onder consultatie zoals beschreven in artikel 2.1 van bijlage B. Dit onderscheid in consultatierecht wordt gemaakt uitsluitend naar beoordeling van CAN.

1.3.2 CAN onderhoudt op centrale rekenfaciliteiten een electronische informatiebalie die toegankelijk is voor cliënt.

1.4.1 Informatie en voorlichting

1.4.1 Per gebruikersnaam ontvangt cliënt één exemplaar van de computeralgebra-nieuwsbrief welke CAN uitgeeft.

1.4.2 cliënt kan een beroep op CAN doen om in het kader van onderwijs en/of onderzoek algemene voorlichting te geven over het gebruik van computeralgebra(-systemen), dan wel bijdrage te leveren aan de introductie van computeralgebra op de betreffende instelling. De verzorging van volledige computeralgebra-cursussen wordt hiertoe niet gerekend. Dit beroep is gebonden aan een maximum van 8 uur op jaarbasis.

2.1.1 Uitbreiding faciliteiten

2.1.1 Consultatierecht

2.1.1 cliënt heeft het recht om CAN te raadplegen inzake het gebruik van computeralgebra en de centrale rekenfaciliteiten. Deze raadpleging kan bestaan uit advisering of het ontwikkelen van computeralgebra-software.

2.1.2 CAN zal naar vermogen vragen van cliënt beantwoorden of cliënt adviseren, maar is niet verplicht om meer dan zoveel uur als aangegeven in bijlage A tijd en aandacht te besteden aan het beantwoorden van vragen en aan het geven van advies ten behoeve van cliënt.

gastel@can.nl
Thu Nov 21 11:53:09 MET 1996