next up previous contents
Next: De voorbereiding van Up: Onderzoek naar de Previous: Aanleiding

Waarom zo'n onderzoek naar de mogelijkheden van implementatie?

Het onderzoek naar de mogelijkheden van implementatie van een vernieuwing zoals een computer- algebra-programma, maakt onderdeel uit van de adoptiefase van het implementatieproces. Dit proces bestaat uit:

  1. Adoptiefase
  2. Implementatiefase
  3. Incorporatiefase

De adoptiefase moet leiden tot de aanvaarding van (de ideëen achter) de beoogde verandering. Het is een voorbereiding op de werkelijke implementatie, waarbij betrokkenen de tijd krijgen aan het idee van een vernieuwing te wennen en inzicht krijgen in de nieuwe situatie.

Een implementatie heeft bij een goed doorlopen adoptiefase, meer kans van slagen. Onder een geslaagde implementatie versta ik een incorporatie of institutionalisering van de vernieuwing.

Dat incorporatie moeizaam of zelfs niet wordt bereikt (veel vernieuwingen sterven een zachte dood), ligt vaak aan een slechte voorbereiding op de implementatie. De adoptiefase wordt onderschat. Aan de adoptie van een vernieuwing wordt over het algemeen te weinig tijd besteed. Vernieuwingen worden dan 'gewoon', zonder \ implementatievoorbereidingsplan, ingevoerd.

Vertaald naar de implementatie van een computeralgebra-programma komt het er op neer dat enthousiastelingen vaak 'zomaar' beginnen met computeralgebra en men leert van de fouten. Bij elke vernieuwing krijgt men te maken met implementatie beínvloedende factoren zoals:

  1. het (veranderde) materiaal (het computeralgebra-programma)
  2. een (veranderde) visie
  3. een (veranderde) pedagogisch didactische aanpak

Vertaald naar de vorm van een implementatie van een computeralgebra-programma in het onderwijs komt dat op het volgende neer:

Ad 1
Practische consequenties als (meer) computers, computerlokalen, licenties, gebruikersvriendelijkheid en wiskundige mogelijkheden

Ad 2
De nieuwe visie met betrekking tot (wiskunde)onderwijs kan zijn: Het rekenen wordt overgenomen door de computer, waardoor veel tijd vrijkomt. Deze kan worden besteed aan de de stap van toepassingsprobleem naar wiskundig model (en terug) en aan de interpretatie van het antwoord of aan meer complexe of rele toepassingsproblemen. Dit leidt tot een andere opzet (denk aan de inzet van hulpmiddelen en de tijdsverdeling) en een andere invulling (inhoudelijk probleem) van het vak.

Ad 3
Een computeralgebra-programma vraagt een andere pedagogisch didactische aanpak van de docent. Het is geschikt om meer probleemoplossend en onderzoeksgericht bezig te zijn door de student. Het is dus een meer van de student vergende benadering.

De andere opzet van het vak wiskunde heeft invloed op de wiskunde die bij de toepassingsvakken wordt gegeven. Tevens moet men niet vergeten dat computeralgebra relatief nieuw is in het onderwijs, en niet in eerste instantie voor het onderwijs is bedoeld. Iets nieuws, ook nog op een vreemde plaats, levert behalve een uitdaging voor enthousiastelingen, veel problemen op; de nieuwe situatie blijkt meer te verschillen van de 'normale' situatie dan men had voorzien.next up previous contents
Next: De voorbereiding van Up: Onderzoek naar de Previous: AanleidingAndre Heck
Sun Apr 23 10:32:10 MDT 1995